Zakończenie projektu „COOL-tural games”

2 października 2018 r. w Internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „COOL-tural games”.

Uczestnicy projektu zapoznali z jego działaniami i rezultatami mieszkańców internatu poprzez prezentację relacji filmowej, opis swoich wrażeń i doświadczeń związanych z realizacją projektu, galerię zdjęć, foldery projektowe wraz z poradnikiem zawierającym najważniejsze zasady i rekomendacje w zakresie tworzenia, przygotowania i realizacji gier miejskich, a także scenariusz i relację z przeprowadzonej w Białej Podlaskiej gry miejskiej.

Na zakończenie spotkania Pan Karol Sudewicz, Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy wręczył uczestnikom certyfikaty Youthpass.

Projekt „COOL-tural games” realizowany był w ramach mobilności edukacyjnej programu Erasmus+ od 4 maja do 3 października 2018r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy oraz w organizacjach partnerskich z Francji i Białorusi. W projekcie wzięło udział 36 młodych ludzi i liderów z Polski, Francji i Białorusi, którzy od 26 czerwca do 3 lipca uczestniczyli w międzynarodowej wymianie młodzieży w ECKiW OHP w Roskoszy.

Głównym celem projektu było szukanie sposobów ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, promowanie różnorodności kulturowej krajów europejskich i dialogu międzykulturowego, inspirowanie lokalnych społeczności do zainteresowania się europejskim dziedzictwem kulturowym. Celem działań było także zwiększenie świadomości społecznej i rozwijanie w lokalnych społecznościach tematu związanego z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Narodowego, wymiana doświadczeń, dzielenie się swymi umiejętnościami, rozwijanie kreatywności i pobudzanie do aktywności zarówno na rzecz społeczności lokalnej jak i międzynarodowej, rozwijanie poczucia solidarności, tolerancji i zrozumienia dla różnorodności.

Ważnym punktem programu wymagającym wiele pracy ze strony młodzieży było opracowanie i przeprowadzenie gry miejskiej dla lokalnej społeczności „Tropiciele Europejskiej Kultury” 3 lipca 2018r. na terenie Parku Radziwiłłowskiego w Białej Podlaskiej, jako alternatywy tradycyjnego poznawania i pogłębiania wiedzy o europejskim dziedzictwie kulturowym.

Jednym z rezultatów wspólnej pracy jest poniższy folder zawierający opis zrealizowanych działań, scenariusz gry miejskiej promującej europejskie dziedzictwo narodowe: „Tropiciele Europejskiej Kultury” wraz z relacją z realizacji gry w Białej Podlaskiej, wskazówkami i wnioskami, wynikającymi z nabytych doświadczeń.

folder_”COOL-tural games”