REKRUTACJA

 
NABÓR MŁODZIEŻY
DO
EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W ROSKOSZY
NA ROK SZKOLNY 2023/2024
 
 
 
 
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy realizuje nabór młodzieży do zasadniczych szkół zawodowych. Kształcenie ogólne trwa trzy lata i może być realizowane w jednej z poniższych szkół:
 
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 Biała Podlaska, ul. Brzeska 71, tel. 83 341 67 73 – 76
 • Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Biała Podlaska, ul. Warszawska 14, tel. 83 342 38 12
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego Biała Podlaska, ul. Jana Pawła II 97, tel. 83 343 66 76
 
Kształcenie praktyczne realizowane jest w formie praktycznej nauki zawodu u pracodawców na terenie Białej Podlaskiej i okolic lub w przypadku zawodu kucharz i ogrodnik w ECKiW OHP w Roskoszy. Uczestnicy OHP zawierają z pracodawcami “Umowy o pracę w celu nauki zawodu” i świadczą pracę na ich rzecz na statusie młodocianego pracownika.
 
 
 Ważne – uczestnik OHP w chwili podpisania “Umowy o pracę” nie może mieć ukończonych 18 lat.
 

Wykaz proponowanych zawodów:
 • kucharz
 • ogrodnik
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • fryzjer
 • piekarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • blacharz samochodowy
 • ślusarz
 • elektromechanik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie


Młodzież w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej może ubiegać się przyznanie zakwaterowania w internacie przy ul. Sikorskiego 5 w Białej Podlaskiej. Pobyt w internacie i całodzienne wyżywienie są bezpłatne. Uczestnicy mieszkający w internacie objęci są całodobową opieką kadry wychowawczej. Ponadto mają możliwość korzystania ze świetlicy, siłowni i pracowni muzycznej.

DSC_0013'

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY:

 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończone 15 lat, nieukończone 18 lat,
 • ukończona szkoła podstawowa,
 • stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego.

Do ECKiW OHP może być przyjęta młodzież zgłaszająca się z własnej inicjatywy, skierowana przez pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorów sądowych, policję oraz inne instytucje środowiskowe.

Pierwszeństwo przyjęć przysługuje młodzieży pochodzącej z rodzin niepełnych, zagrożonych bezrobociem, wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Wymagane dokumenty:

– podanie (zgłoszenie do OHP),
– ostatnie świadectwo szkolne,
– 3 zdjęcia legitymacyjne,
– wyciąg z aktu urodzenia,
– dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
– NIP,
– PESEL,
– badanie lekarskie, wymagane w zależności od specjalizacji zawodowej,
– pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego,
– w przypadku kandydatów młodocianych do kształcenia w formach dla dorosłych – opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ochotnicze Hufce Pracy proponują dwie formy przygotowania zawodowego:
– przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
– naukę zawodu.
Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest u pracodawców na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Więcej szczegółowych informacji uzyskać można

pod numerem telefonu (83) 342 70 97