Od szkolenia do zatrudnienia – YEI

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w okresie

od września 2017r. do sierpnia 2018r. realizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Głównym celem projektu była poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

W projekcie uczestniczyła jedna dziesięcioosobowa grupa młodzieży spełniająca następujące kryteria:

 • osoby w wieku 18 – 24 lata (w chwili przystąpienia do projektu uczestnik musi mieć ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 roku życia)
 • osoby bierne zawodowo
 • młodzież niekształcąca się i nieszkoląca (tzw. NEET – ang. Not in Education, Employment or Training), nieposiadająca kwalifikacji zawodowych, albo mająca niskie kwalifikacje zawodowe lub mająca kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu młodzież mogła uczestniczyć w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • grupowym wsparciu psychologicznym – treningach i warsztatach,
 • indywidualnym wsparciu psychologicznym,
 • zajęciach z zakresu zapobiegania depresji,
 • warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się,
 • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • kursach językowych,
 • kursach z zakresu obsługi programów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania itp.),
 • kursach komputerowych o standardzie ECDL,
 • kursie prawa jazdy kat. B,
 • warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
 • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

Ponadto uczestnikom projektu zaoferowane zostało:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu
 • dofinansowanie dojazdów na zajęcia
 • wyżywienie podczas realizacji zajęć przewidzianych w projekcie
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
 • stypendia szkoleniowe – jednorazowo w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy
 • stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika co miesiąc przez okres trwania stażu (tj. 3 miesiące)

Koordynator projektu  –  Katarzyna Bancarzewska

Wychowawca – Mariola Mirońska

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest całkowicie bezpłatny,

realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

5 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

4 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Zakończono realizację kursu komputerowego ECDL

3 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych

2 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

1 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne

Zajęcia z doradztwa zawodowego

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – rekrutacja do projektu