Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów biurowych i papieru kserograficznego formatu A4, na potrzeby realizacji projektu systemowego „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 556366-N-2018 z dnia 2018-05-10 r.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Prowadzącego postępowanie: ZP8/Biurowe/OSDZ YEI/2018/Roskosz

Termin składania ofert: 18.05.2018 do godziny 10:00 w ECKiW OHP w Roskoszy w sekretariacie

Załączniki:

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

SIWZ Materiały biurowe

Formularz ofertowy – Materiały biurowe..

Umowa Projekt Materiały biurowe

informacja z otwarcia ofert20180518

informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty20180518