Informacja o wyniku postępowania: Przetarg nieograniczony na rozbudowę Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – wykonanie obiektów warsztatowych na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” ETAP II

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp

 

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy przeprowadziło postępowanie przetargowe  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami).

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – wykonanie obiektów warsztatowych, woj. Lubelskie – ETAP II.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowania zadania kwotę wynikającą z kosztorysów inwestorskich tj.: 3 269 520,71 zł

Termin składania ofert ustalono na dzień 1.09.2014 o godzinie 11.00 w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIALBUD sp. jawna

Stanisław Lewczuk, Czesław Niczyporuk

ul. Kopernika 12

21-500 Biała Podlaska

Oferując za wykonanie przedmiotu zamówienia 5 110 650,00 zł.

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia