Informacja o wyniku postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie ECKiW OHP w Roskoszy

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp

 

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy przeprowadziło postępowanie przetargowe  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie ECKiW OHP w Roskoszy.

 

Termin składania ofert ustalono na dzień 23.09.2013 o godzinie 9.00

w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta firmy:

 

MONT-SAN Mirosław Zalewski, Rogoźnica 75, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Oferując za wykonanie przedmiotu zamówienia 2 902 800,00 zł.

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia