Informacja o wyniku postępowania: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie psychologicznych warsztatów grupowych i porad indywidualnych dla 40 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

Numer postępowania nadany przez zamawiającego ZP-2/NP2/POKL/2013

Numer nadany przez BZP: 2013/S 176-304068 z dnia 11.09.2013

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przeprowadzenie psychologicznych warsztatów grupowych i porad indywidualnych dla 40 uczestników projektu  „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta:

   Lp.

Nazwa Oferenta

Adres oferenta

Wynik oceny

kryterium

1.

Jowita Władyczuk Firma Handlowo–Usługowa       

„ACORD”

ul. Zygmunta Starego 12/4821-500 Biała Podlaska           

100,0

 

W wyniku weryfikacji nadesłanej oferty, stwierdzono zgodność oferty z wymogami SIWZ oraz

z uwagi na fakt, iż firma oferuje: najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i otrzymała najlepszą ocenę punktową ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie wykonania usługi firmie Jowita Władyczuk, Firma Handlowo-Usługowa „ACORD”, ul. Zygmunta Starego 12/48, 21-500 Biała Podlaska