Zamówienie na usługę społeczną – Przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie dla 2 osób w wieku 18 – 24 lata

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie dla 2 osób w wieku 18 – 24 lata, w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu „Gwarancje dla młodzieży”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2.

Termin składania ofert 03.03.2017r.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: ZP3/ECDL/AA/YEI/GDM/2017/Roskosz

Numer nadany przez Europejski Biuletyn Zamówień Publicznych: 2017/s 035-063782

Załączniki:

Warunki Zamówienia Na Usługi Społeczne

Formularz ofertowy

Wzór umowy

2017-OJS035-063782

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty