Posiedzenie połączonej Wojewódzkiej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz ECKiW OHP

28 lutego w Lublinie odbyło się posiedzenie połączonej Wojewódzkiej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

W posiedzeniu razem z Komendantem Głównym OHP i Wojewodą Lubelskim wzięli udział: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Augustyniak, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Sebastian Płonka reprezentujący Lubelskiego Kuratora Oświaty, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny wójt Hrubieszowa Jan Mołodecki, Dyrektor Lubelskiej Izby Rzemieślniczej Marcin Kusiak, Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Bogdan Opoń, Monika Różycka-Górska z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz jako gospodarze spotkania Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, jego zastępca Marek Drączkowski i dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Karol Sudewicz, a także koordynator pionu administracyjno-organizacyjnego w Biurze Lubelskiej WK OHP Magdalena Filipek-Sobczak.

Komendant Główny OHP wręczył powołanie na przewodniczącego Rady Programowej OHP Wojewodzie Lubelskiemu Przemysławowi Czarnkowi, który otworzył i poprowadził posiedzenie.

Zgodnie z porządkiem obraz zagadnienie kształcenia i wychowanie w OHP po reformie oświaty omówił Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak. Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Karol Sudewicz zaprezentował działalność Centrum, w tym wioskę ginących zawodów, w której młodzi ludzie uczestniczą w szkoleniach zawodowych cukiernik, piekarz, masarz – wędliniarz, kowal, kołodziej, dekarz – strzechacz, kamieniarz – brukarz, zdun, kaletnik – rymarz i tkacz – krawiec, dających dodatkowe, unikatowe na rynku pracy umiejętności, pozwalające odnieść sukces zawodowy. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski przedstawił zebranym temat refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych z podkreśleniem zalet refundacji dla młodego człowieka i dla pracodawcy oraz potrzeby propagowania informacji o realizowaniu takiego zadania przez OHP wśród przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i szkół zawodowych.

Po dyskusji przewodniczący zaprezentował projekty czterech uchwał, które zostały poddane głosowaniu i decyzją wszystkich obecnych na posiedzeniu przyjęte bez żadnego głosu sprzeciwu. Przyjęte uchwały dotyczą: wspierania Lubelskiej WK OHP i ECKiW OHP w Roskoszy w rekrutacji uczestników OHP do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018; wspierania OHP w realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników młodocianych; rekomendacji w zakresie prowadzenia przez OHP procesu wychowawczego i budowania kompetencji społecznych i zawodowych wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-18 lat, dbając o udział w systemie edukacji zgodnie z nowelizacją Prawa oświatowego; współpracy członków Rady Programowej OHP z Lubelską WK OHP w celu jak najbardziej skutecznego dotarcia do młodzieży z grupy NEET, potrzebującej pomocy i objęcia wsparciem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wynikającym z programu „Gwarancje dla młodzieży”. Po przyjęciu czterech uchwał przewodniczący Rady Programowej OHP – Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zamknął posiedzenie.

fot. Piotr Klejny Lubelska WK OHP