Informacja o wyniku postępowania: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminami dla 18 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu       nieograniczonego na Przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminami dla 18 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 3ofert:

 

Nr Nazwa i adres wykonawcy: Oferowana cena brutto Uwagi

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

   ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

Oddział Biała Podlaska                                           

   Aleja Jana Pawła II 97, 21-500 Biała Podlaska

22292,00

(słownie: dwadzieścia dwa tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa 00/100 zł)

96,4 pkt.

2

Konsorcjum firm:

Lider: Edu-project Radosław Krocki

ul. Jana III Sobieskiego 47/51 m30

96-100 Skierniewice

Partner: PRO-EURO Consulting Dominik Karmazyn

ul. Armii Krajowej 59/17

96-100 Skierniewice

22775,00

(słownie: dwadzieścia dwa tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 00/100 zł)

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 PZP

3

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr

„KURSOR”

Oddział w Białej Podlaskiej

ul. Narutowicza 66

21-500 Biała Podlaska

21494,00

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery 00/100 zł)

      100 pkt.

 

W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert ustalono, iż dwie oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jedna oferta została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 PZP.

Wykonawca, którego oferta została wykluczona  został wezwany do uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 i w wyznaczonym terminie nie dostarczyli wymaganych dokumentów.

Po weryfikacji ofert ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie wykonania usługi firmie: Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR” Oddział w Białej Podlaskiej

ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

W związku z powyższym na podstawie art. 94. ust. 1 pkt. 2, dnia 14.03.2013 r. w siedzibie Zamawiającego  podpisano umowę z Ośrodkiem Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR” Oddział w Białej Podlaskiej; ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska