ECKiW OHP w Roskoszy
Roskosz 23
21-500 Biala Podlaska
tel./fax (083) 344-41-17
email: eckiwroskosz@ohp.pl


 
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

postheadericon GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

Cele projektu: ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie „ginących” zawodów 160 młodym ludziom w wieku 18-25 lat z całego kraju oraz poprzez szkolenie 28 instruktorów praktycznej nauki zawodu OHP i wyposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu OHP w trakcie realizacji projektu.

REALIZACJA PROJEKTU W ECKiW OHP:

UCZESTNICY PROJEKTU, to 5 nieaktywnych zawodowo mężczyzn z terenu powiatu bialskiego.  Beneficjenci zdobędą nieodpłatnie kwalifikacje zawodowe w zawodzie kamieniarz. Dodatkowo, pracownik ECKiW OHP zdobędzie umiejętności w zakresie praktycznego nauczania zawodu kamieniarz, poprzez udział w kursie umiejętności zawodowych.

Charakterystyka uczestników projektu:

  • młodzież bezrobotna w wieku 18-25 lat, nieucząca się i niepracująca, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy, posiadająca niewystarczające kwalifikacje zawodowe

Zajęcia w ramach projektu organizowane w ECKiW OHP:

  • 20 godz. grupowych zajęć z doradcą zawodowym
  • 30 godz. kursu przedsiębiorczości
  • 180 godz./os. kursu zawodowego w zawodzie murarz z podstawowymi zagadnieniami kamieniarstwa

Praktyczna część projektu (120 godz.) odbędzie się w czerwcu i lipcu br. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy dla młodzieży z całej Polski. Poprowadzą ją wyszkoleni instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP przy wsparciu konsultantów rzemiosła Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego. Podczas pobytu w Roskoszy młodzież zdobędzie specjalizacje oraz dodatkowe umiejętności w zawodach: piekarza, cukiernika, kamieniarza, dekarza, kołodzieja, tkacza, kowala i rymarza.

Projekt zapewnia dodatkowo:

  • nieodpłatne wyżywienie podczas zajęć szkoleniowych oraz refundację kosztów podróży
  • ubezpieczenie NNW
  • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze
  • nieodpłatne zakwaterowanie w ECKiW w Roskoszy oraz refundację kosztów dojazdu

Koordynator projektu:  Małgorzata Zając

postheadericon ECAM

Ecam_467x191

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) to nowa platforma dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce, lub problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku.

ECAM jest nowoczesną usługą, która powstała w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultanci ECAM informują wszystkich zainteresowanych (młodzież, ale także rodziców, opiekunów, pracodawców, nauczycieli) o możliwościach kształcenia, zdobywania kolejnych kwalifikacji i rozwijania posiadanych kompetencji zawodowych, a także uzyskania pomocy w postaci doradztwa, poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej i pośrednictwa pracy dla młodzieży. Klienci ECAM uzyskają informacje o konkretnych usługach oraz lokalizacjach jednostek OHP najbliższych miejsca pobytu młodego odbiorcy, gdzie można otrzymać

pomoc i wsparcie.

Informację tę można uzyskać w trakcie rozmowy telefonicznej pod numerem infolinii ECAM 19524 (opłata jak za połączenie lokalne) oraz na stronie serwisu www.ecam.ohp.pl.

W serwisie www.ecam.ohp.pl znajdują się informacje na temat wsparcia młodych ludzi na rynku pracy i w zakresie edukacji, oferowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy, a także przydatne wskazówki dotyczące rozwoju osobistego, planowania kariery, edukacji i sposobów spędzania czasu wolnego. Za pomocą wyszukiwarek w prosty sposób można przejrzeć oferty pracy dla młodzieży, znaleźć kurs lub szkolenie, a także zapoznać się z aktualną ofertą najbliższej jednostki OHP. Pracodawcy uzyskają informacje o zawodach refundowanych i zasadach refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników, a także możliwościach przeszkolenia obecnych i przyszłych pracowników.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Infolinia ECAM: tel. 19524 (opłata jak za połączenie lokalne)

www.ecam.ohp.pl

kontakt@ecam.ohp.pl

http://facebook.com/ecam.ohp

postheadericon Erasmus +

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

 

WYDARZENIA
ARCHIWUM
Ochotnicze Hufce Pracy