Prace konserwacyjne przy drzewach

W dniach 9 XI do 7 XII 2009 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy realizowało projekt pod nazwą „Wykonanie prac konserwacyjnych przy drzewach zespołu Dworsko- Parkowego Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowanie OHP w Roskoszy”. Projekt, o wartości 20 000.00 zł, dofinansowano w połowie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy. Pracami konserwacyjnymi objęto centralną część parku między budynkiem pszczelarni i aleją lipową – główną aleją parku. Projekt dotyczył łącznie 37 drzew: 7 klonów pospolitych, 2 kasztanowce białe, 8 lip drobnolistnych, 13 grabów, 6 jesionów wyniosłych, 1świerk pospolity. Prace zostały przeprowadzone po zakończeniu okresu wegetacji drzew.
 
 
W ostatnich latach systematycznie były przeprowadzane prace z udziałem specjalistów od leczenia drzew pomnikowych. W 2007 rok zostały przeprowadzone prace konserwacyjne przy pomniku przyrody – tulipanowiec amerykański. W 2008 roku przeprowadzono prace polegające na usuwaniu z koron drzew suchych konarów oraz zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Prace przeprowadzono dzięki wysięgnikowi udostępnionemu przez Jednostkę Ratowniczo –Gaśniczą Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Drugi projekt dotyczył prac wykonanych w ramach projektu WFOŚ i GW. Projekt obejmował prace konserwacyjne przy alei lipowej stanowiącej główną aleję parku w Roskoszy. W ramach projektu wykonano prace przy 16 lipach drobnolistnych i 3 kasztanowcach białych.
 
Wykonanie w/w prac konserwacyjnych przy starych drzewach pozwoli zabezpieczyć drzewa w parku przed gwałtownymi wichurami. Prace konserwacyjne przedłużą żywotność drzew, wzmocnią korony i poprawią stan bezpieczeństwa publicznego pieszych przebywających w otoczeniu obiektów kubaturowych Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.
 
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o dofinansowanie prac konserwacyjnych drzewostanu w zespole Dworsko – Parkowym w Roskoszy planowanych w roku 2010. Prace będą obejmowały 45 drzew, w tym 5 zarejestrowanych jako pomniki przyrody. Kosztorys przewidywanych prac opiewa na kwotę 35759.40 zł.