Planowanie i organizacja usług rynku pracy oraz monitorowanie działalności w tym zakresie

 
W dniach 08-09 listopada 2012 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się narada szkoleniowa „Planowanie i organizacja usług rynku pracy oraz monitorowanie działalności w tym zakresie”. W naradzie uczestniczyli dyrektorzy CEiPM, koordynatorzy wojewódzcy projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz przedstawiciele Komendy Głównej OHP.
 
 
Podczas narady podsumowano działalność WK OHP i CEiPM w III kwartałach 2012 r. w zakresie rynku pracy, przekazano uwagi i zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli, przedstawiono zadania dla OHP w projekcie „Zielona linia” oraz omówiono wytyczne do realizacji w 2013 roku.
 
Wiele uwagi poświęcono przeanalizowaniu organizacji zagranicznego pośrednictwa pracy z uwzględnieniem specyfiki pracy w OHP. Omówiono aspekty prawne dotyczące międzynarodowego pośrednictwa pracy, sposoby pozyskiwania ofert pracy i ich weryfikację, procedury kierowania osób poszukujących zatrudnienia do pracy za granicą, sposoby interwencji w przypadku nieprawidłowości podczas odbywania zatrudnienia oraz planowane zmiany w funkcjonowaniu EURESU.

Przedstawiono także stan realizacji refundacji pracodawcom wynagrodzeń młodocianych pracowników pod kątem: wydatkowania środków Funduszu Pracy za 10 miesięcy 2012 roku, miesięcznej sprawozdawczości z realizacji wydatków środków na FP na realizację refundacji, podsumowania analiz przesyłanych przez WK OHP oraz CEiPM, zmian w przepisach i ich konsekwencji pod kątem refundacji, omówienia najważniejszych zadań i wytycznych do realizacji refundacji do końca 2012 roku oraz zmian w oprogramowaniu Delfin.

 
Omówiono także stan realizacji wraz z planowaną realizacją do końca trwania projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” z uwzględnieniem realizacji wskaźników i planu beneficjentów, zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, w tym tworzenie ECAM oraz przedstawiono wytyczne do realizacji projektu.

Ponadto omówiono zmiany w drukach planistycznych i sprawozdawczych w zakresie działalności na rzecz rynku pracy, zasady wydatkowania środków Funduszu Pracy oraz kryteria ocen działalności CEiPM za rok 2012.

Podczas szkolenia odbyło się także spotkanie kadry z Komendantem Głównym OHP Marianem Najdychorem.
 
 
Na zakończenie narady zaprezentowano wytyczne organizacyjne i merytoryczne do dalszej działalności na rzecz rynku pracy na IV kwartał br. i rok 2013.