Narada kadry kierowniczej ECKiW OHP w Roskoszy

29 marca 2011 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się narada kadry kierowniczej.
 
Spotkanie rozpoczął Dyrektor Stanisław Podymski, witając wszystkich zebranych i dziękując za wspólną pracę w 2010 roku, dzięki której ECKiW OHP w Roskoszy zajęło III miejsce w ogólnej klasyfikacji Centrów w Polsce.
 
Pierwsza część spotkania poświęcona była omówieniu działalności ECKiW OHP w roku 2010 oraz prezentacji uzyskanych wyników. Dyrektor Stanisław Podymski zaprezentował i omówił wyniki oceny przygotowane przez Komendę Główną OHP, ukazując w ten sposób mocne i słabe strony działalności w ubiegłym roku. Następnie na podstawie analizy wyników Zastępca Dyrektora Mariusz Szewczyk zdefiniował problemy ECKiW OHP w Roskoszy, które wymagają naprawy bądź rozwiązania ale również pochwalił wychowawców za ich pracę z młodzieżą, która w 2010 r. przyniosła wymierne efekty w postaci pierwszego miejsca z zakresu kształcenia i wychowania.
 
 
W drugiej części spotkania wychowawcy zadawali szereg pytań odnośnie przedstawionego im materiału, na które Dyrektor ECKiW starał się udzielać wyczerpujących odpowiedzi. Podczas dyskusji omówiono wiele działań, które mają służyć polepszeniu osiągnięć młodzieży zarówno w nauce, frekwencji na zajęciach jak i podejmowaniu przez nią różnych prospołecznych aktywności.
 
Ponadto Dyrektor Stanisław Podymski zaakcentował sprawy związane z realizacją zadań wychowawczych i dydaktycznych zgodnych z planem pracy na rok 2011 i zaapelował o większą aktywność w tworzeniu i pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na realizację imprez sportowych, kulturalnych i programów autorskich.
 
 
W dalszym ciągu spotkania szczegółowo omówiono zasady rekrutacji na rok szkolny 2011/2012.
 
Ważnym punktem narady było przedstawienie i omówienie Zarządzenia Komendanta Głównego OHP wraz z załączonymi Regulaminami Gospodarowania Scentralizowanymi Środkami Wydzielonymi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na Cele Mieszkaniowe i Na Cele Zdrowotne pracowników OHP. Omówiono sprawy socjalne pracowników i uczestników będących pracownikami młodocianymi ECKiW OHP. Wybrano także nową komisję socjalną.
 
Na zakończenie narady przedstawiono uwagi i wnioski, poruszono najważniejsze kwestie problemowe wynikające z bieżącej działalności ECKiW OHP oraz omówiono planowane działania zmierzające do podniesienia efektywności pracy.