Nadzorujący organizację procesu kształcenia w jednostkach OHP w Roskoszy

Między 27 a 30 listopada odbyło się szkolenie dla osób nadzorujących organizację procesu kształcenia w jednostkach OHP, które zorganizowało Biuro Edukacji i Wychowania KG OHP w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy dla przedstawicieli Wojewódzkich Komend OHP i Centrów Kształcenia i Wychowania.

W pierwszym dniu szkolenia przedstawiciele BEW omówili kierunki zmian w systemach edukacyjnych państw – członków Unii Europejskiej oraz wynikające z nich wnioski dla działalności edukacyjnej OHP ukazane na tle analizy kształcenia w OHP oraz informacji nt. wyników egzaminów na tytuły kwalifikacyjne. Dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Anna Atlas zaprezentowała program Leonardo da Vinci oraz wskazała na możliwości i warunki jego wykorzystania przez Ochotnicze Hufce Pracy. W drugim dniu zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN Maria Stypułkowska-Weremijewicz zaprezentowała system kształcenia zawodowego oraz omówiła problemy związane z jego doskonaleniem. Integralną częścią programu zarówno w pierwszym, jak i drugim dniu szkolenia były wystąpienia i dyskusje uczestników, w których dokonano diagnozy i oceny stanu kształcenia w poszczególnych jednostkach edukacyjnych OHP oraz sformułowano propozycje rozwiązania problemów i zniesienia barier utrudniających kształcenie młodzieży.

Szkolenie zakończyło się wystąpieniem dyrektora BEW Sławomira Męciny, który odniósł się do poruszanych problemów i odpowiedział na zgłaszane w dyskusji pytania. Szczególną uwagę zwrócił na czekające OHP zadania w 2008 roku.