Zmiana treści SIWZ – Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B dla 13 osób w wieku 18-24 lat, w ramach projektu „Równi na rynku pracy” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B dla 13 osób w wieku 18-24 lat, w ramach projektu „Równi na rynku pracy” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, Zamawiający informuje o zmianie w treści SIWZ w zakresie pkt. 12.2.

Jest:

Cena ofertowa powinna zawierać w szczególności:

–        przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 17 uczestników zgodnie obowiązującymi przepisami

Po zmianach:

Cena ofertowa powinna zawierać w szczególności:

–        przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 13 uczestników zgodnie obowiązującymi przepisami

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższa zmiana nie stanowi istotnej zmiany treści SIWZ a przy tym z uwagi na zakres i charakter wprowadzonej zmiany nie wpływa na konieczność przedłużania terminu składania ofert.

siwz – kurs prawa jazdy B.20150122