Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy wraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach niezbędnych do realizacji II etapu inwestycji związanej z powstaniem Pracowni Ginących Zawodów OHP w Roskoszy k/Białej Podlaskiej.

Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia prac i bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót (termin wykonania robót budowlanych zapisano we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ na wyłonienie wykonawcy robót – do dnia 15.12.2014 r.)

Termin składania ofert:

do dnia 29.09.2014 r. do godz. 12.00

Uwagi:

link do strony internetowej, na której znajduje się SIWZ wraz z załącznikami na wyłonienie wykonawcy robót zadania pn. „Rozbudowa Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – wykonanie obiektów warsztatowych, woj. lubelskie – ETAP II”

http://eckiw-roskosz.ohp.pl/category/ogl/

Prosimy również załączyć listę zrealizowanych inwestycji w zakresie nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego oraz posiadane referencje.

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail:

komendaglownaohp@ohp.pl