Zamówienie na usługę społeczną – Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 1 osoby w wieku 18 – 24 lata

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 1 osoby w wieku 18 – 24 lata, w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu „Gwarancje dla młodzieży”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2.

Termin składania ofert 03.03.2017r.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: ZP5/Przedsiębiorczość/AA/YEI/GDM/2017/Roskosz

Numer nadany przez Europejski Biuletyn Zamówień Publicznych: 2017/s 035-063786

Załączniki:

Warunki Zamówienia Na Usługi Społeczne

Formularz ofertowy

Wzór umowy

2017-OJS035-063786

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty