Zajęcia z doradcą zawodowym

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Aktywni górą!”.

Celem zajęć jest zdiagnozowanie predyspozycji i wyznaczenie celów zawodowych młodzieży uczestniczącej w projekcie.

W początkowym etapie realizowanego wsparcia uczestnicy wspólnie z doradcą zawodowym za pomocą wystandaryzowanych narzędzi opracowują diagnozę sytuacji zawodowej obejmującej między innymi: analizę potencjału, problemy zawodowe, predyspozycje i preferencje zawodowe oraz określają kierunki rozwoju zawodowego danej osoby.

Kolejny etap wsparcia to wspólna analiza wyników i ustalenie kierunku dalszego rozwoju danego uczestnika projektu tj. opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Poszczególne etapy IPD będą na bieżąco monitorowane przez doradcę zawodowego, a postępy omawiane z uczestnikiem w trakcie kolejnych etapów projektu.

Projekt „Aktywni górą!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.