Szkolenie z zakresu refundacji

W dniach 29.06 – 01.07.2011 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula i jego Zastępcy Mariana Najdychora szkolenie z zakresu refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.
 
 
W szkoleniu uczestniczyła kadra kierownicza, merytoryczna i finansowa WK OHP oraz CEiPM realizująca refundację z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
 
 
Podczas szkolenia omówiono realizację refundacji w 2010 i 2011 r., planowanie Wojewódzkich Komend na 2011 r. oraz potrzeby WK OHP dotyczące środków finansowych do końca 2011 r. na umowy podpisane i niepodpisane. Przeanalizowano metryczki każdej WK w zakresie refundacji oraz wskazano nieścisłości i błędy w planowaniu finansowym dotyczące przyjmowania wniosków, rejestracji i wydawania decyzji naliczania środków finansowych.
 
Wiele uwagi poświęcono omówieniu aspektów prawnych refundacji oraz zadań WK OHP i CEiPM w zakresie realizacji refundacji.
 
Ponadto rozpatrzono środki finansowe niezbędne na refundację wynagrodzeń młodocianych wg WK OHP, omówiono dokumentację w CEiPM, w WK OHP, wnioski do KG OHP, monitoring wydatkowania środków finansowych oraz procedury podpisywania umów wstrzymanych zgodnie z decyzją i wytycznymi MPiPS w tym zakresie.
 
Uczestnicy szkolenia zostali również zapoznani z programem komputerowym do obsługi refundacji „Delfin”. Wykładowca omówił najistotniejsze problemy wynikające w codziennej pracy z systemem oraz zakres zmian w systemie i harmonogram ich wdrażania. Zinterpretowano również zadania CEiPM i WK OHP w zakresie wprowadzania danych do funkcjonowania systemu Delfin.
 
Dokonano także zapoznania z nowymi zasadami sprawozdawczości do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pomocy systemu SHRIMP.
 
Podczas szkolenia odbyło się również spotkanie Komendantów Wojewódzkich, Dyrektorów CEiPM oraz pracowników refundacji z Komendantem Głównym OHP Jerzym Mormulem.
 
 
Na zakończenie szkolenia przedstawiono wytyczne organizacyjne i merytoryczne w zakresie realizacji refundacji i zadań rynku pracy.
 
Otwarcia oraz podsumowania szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor.