Szkolenie kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych

 
22 października 2012 r. piątka wychowanków Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy będąca uczestnikami projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” uczestniczyła w szkoleniu kształtującym umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

 
Szkolenie, zorganizowane w ramach Zadania 1 projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”, przeprowadziła wychowawca grupy Katarzyna Deneko. Miało ono na celu udzielenie pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalną oraz niską samooceną.

W ramach szkolenia młodzież obejrzała filmy profilaktyczno edukacyjne: ,,Tolerancja", ,,Moje prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa drugiego człowieka", ,,Akceptacja w grupie rówieśników".

 
Została przeprowadzona również pogadanka na temat radzenia sobie z kryzysami życiowymi.

Na zakończenie szkolenia młodzież rozwiązywała test opisujący kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem. Test określa jak skutecznie badana osoba radzi sobie w sytuacjach trudnych,  z jakim nastawieniem podejmuje wyzwania życiowe, w jakim stopniu potrafi utrzymać wewnętrzną równowagę, czy potrafi pracować pod dużą presją i w dużym emocjonalnym napięciu, w jakim zakresie wykorzystuje umiejętności przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu, czy posiada umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

 
W ramach projektu odbędą się jeszcze dwa identyczne szkolenia dla pozostałych uczestników projektu. Zakończeniem cyklu szkoleń kształtujących umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych będzie uroczyste wręczenie wszystkim uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu.