Świetlica Środowiskowa

Od 01 września 2007 roku przy Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy działa Świetlica Środowiskowa.

Jest to placówka opiekuńczo – wychowawcza typu wsparcia dziennego o charakterze profilaktycznym. Świetlica specjalizuje się w opiece nad młodzieżą w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonej patologią społeczną.

Świetlica ma służyć młodzieży szukającej azylu, wsparcia i pomocy oraz być miejscem, w którym uczestnicy będą spokojnie spędzali czas wolny w gronie zaufanych przyjaciół.


    Celem działalności placówki jest:

-zapewnienie opieki i bezpieczeństwa młodzieży w czasie wolnym,
-pomoc psychologiczno -pedagogiczna,
-działalność wychowawcza i profilaktyczna,
-rozwój zainteresowań,
-współpraca ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym,
-współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym
-pracującymi na rzecz dziecka i rodziny
-integracja z młodzieżą niepełnosprawną


    Placówka prowadzi następujące formy pracy:

-pomoc w sytuacjach kryzysowych,
-zajęcia wychowawczo – rekreacyjne,
-profilaktyczne zajęcia rozwijające zainteresowania,
-warsztaty twórcze, zajęcia sportowe.