Ścieżka edukacyjna w Roskoszy

Na terenie parku zespołu Dworsko- Parkowego w Roskoszy zarządzanego przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wykonano „Ścieżkę edukacyjną”. Zadanie było współfinansowane ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W ramach ścieżki edukacyjnej wykonano:

 1. Tablice poglądową  – legenda zawierać będzie: mapę terenu, założenia parkowego z zaznaczeniem wszystkich elementów wchodzących w skład Zespołu Dworsko-Parkowego w Roskoszy w tym budynków dworskich i gospodarczych, stawów, rzeki, drzew pomnikowych oraz zaznaczenie przebiegu ścieżki edukacyjnej i miejsca usytuowania tablic poglądowych.
 2. Tablice edukacyjne –6 sztuk.
 1. Wykaz występujących na terenie parku drzew i krzewów, opis sposobu rozpoznawania i charakterystyka.
 2. Wykaz występujących na terenie parku ptaków z opisem dla każdego gatunku, sposobu żerowania i gniazdowania.
 3. Wykaz roślin runa parkowego z opisem.
 4. Wykaz roślin i zwierząt charakterystycznych dla terenów podmokłych oraz rzecznych. Życie w środowisku wodnym.
 5. Bobrowisko – opis życia bobrów, budowania żeremi, tam oraz sposobu zdobywania przez nie pożywienia.
 6. Owady – z wyszczególnieniem szkodników oraz owadów pożytecznych.
 7. Tabliczki przy drzewach pomnikowych 7 szt. z krótką charakterystyką i parametrami drzewa.
 8. Na trasie przebiegu ścieżki ustawiono ławeczki oraz kosze na śmieci a na okolicznych drzewach budki lęgowe odpowiednie dla poszczególnych gatunków ptaków, (100 szt.).
 9. Wykonano również drewniany pomost o długości 15m, na terenach podmokłych pokazujący zarówno specyfikę roślinności  jak i miejsca zasiedlane przez bobry tak zwane  „bobrowisko”.
 10. Wykonano również stoły i ławy do prowadzenia zajęć plenerowych o charakterze dydaktycznym dla ok. 40 osób,

Wyznaczenie ścieżki edukacyjnej na terenie Zespołu Dworsko Parkowego w Roskoszy pozwala w naturalny sposób odpoczywać na łonie natury, ale również poszerzać swoją wiedzę na temat otaczającej nas przyrody.

Ścieżka edukacyjna może być formą nauczania interdyscyplinarnego uzupełniającą poszczególne dziedziny wiedzy o nową tematykę, aktualną w czasach współczesnych, a nieznajdującą w pełni należnego sobie miejsca w tradycyjnych przedmiotach. Jednocześnie forma realizacji ścieżki edukacyjnej pozwala uczyć najmłodszych jak i starszych w zakresie promowania natury i środowiska naturalnego. Realizacja treści ścieżek edukacyjnych przez grupy szkolne może odbywać się w dwojaki sposób: w ramach nauczania przedmiotowego lub w postaci odrębnych zajęć modułowych Bogactwo roślin jak i ptaków występujących w parku pomoże zapoznać się z tym tematem nie tylko w teorii, ale i w praktyce.

Efektem funkcjonowania ścieżki jest zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i ich rodziców mieszkających w środowisku miejskim i wiejskim w pobliżu ciekawych przyrodniczo miejsc rekreacyjnych. Zachęcenie do bezpośredniego kontaktu z naturą, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, nabycie nawyków jej szanowania, dostrzeganie zagrożeń w naturalnym środowisku, poznanie biocenoz omawianych w programie oraz charakterystycznej dla nich fauny i flory.

Zapraszamy szkoły z okolicznych gmin oraz powiatu do odwiedzania ścieżki edukacyjnej jak również przeprowadzania lekcji przyrody i wychowania ekologicznego na terenie parku w Roskoszy.