Przetarg nieograniczony na rozbudowę Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – wykonanie obiektów warsztatowych na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” ETAP II

Zawiadomienie dotyczące zmian w SIWZ i w umowie

Na podstawie Art. 11 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy dokonuje zmiany ogłoszenia.

dotyczy ogłoszenia: Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – wykonanie obiektów warsztatowych na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” ETAP II”

Termin składania ofert: 01.09.2014 r. do godziny 11.00

Numer postępowania nadany przez zamawiającegoZP-GZ/1/2014

Numer nadany przez BZP: 272774 – 2014

 

Zmiany dotyczące SIWZ

Przed zmianą było

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”,  w wysokości  5%  ceny całkowitej podanej w ofercie.

Po zmianie powinno być:

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”,  w wysokości  10%  ceny całkowitej podanej w ofercie.

 

Zmiany w załączniku Nr 6 – wzór umowy

Przed zmianą było

§ 14

  1. Wykonawca   wnosi   zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 7 ust. 1 tj. w wysokości …………… zł (słownie: ……………. zł 00/100) w formie gwarancji ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.

Po zmianie powinno być:

§ 14

  1. Wykonawca   wnosi   zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 7 ust. 1 tj. w wysokości …………… zł (słownie: ……………. zł 00/100) w formie………… (określonej w SIWZ pkt. XV).

Załączniki po zmianie:

SIWZ

Załacznik do SIWZ_nr 6.