Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie warsztatów z przedmiotów szkolnych oraz zakup wyprawki edukacyjnej dla 20 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2″

ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Znak sprawy: ZP-3/NP2/POKL/2013

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie warsztatów z przedmiotów szkolnych oraz zakup wyprawki edukacyjnej dla 20 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Zamawiający Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 5.1.1. który otrzymuje brzmienie:

5.1.1. Zamawiający wymaga w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

– wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej na podstawie art. 20 ust. 1 z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia rynku pracy.

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 6.1.1.1. który otrzymuje brzmienie:

6.1.1.1.Posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 – wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej na podstawie art. 20 ust. 1 z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia rynku pracy.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany terminu składania ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej      

Marcin Szydłowski   

Załącznik:

SIWZ zajęcia wyrównawcze NP 2 – p.