Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów informatycznych dla 20 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie warsztatów informatycznych dla 20 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Termin składania ofert – 17.02.2014 r. godz. 11.00

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-9/NP2/POKL/2013

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2014/S 024-038008

Załączniki:

SIWZ

Zał-nr-1_umowa

Zał-nr-2_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Zał-nr-3_formularz-ofertowy

Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz-usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24-2

Zał-nr-8_informacja-o-grupie-kapitałowej