Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminami dla 18 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminami dla 18 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Termin składania ofert – 03.03.2014 r. godz. 11.00

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-10/NP2/POKL/2013

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2014/S 036-059461

Załączniki:

SIWZ – kursy zawodowe

umowa-kursy zawodowe

Zał-nr-2_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Zał-nr-3_formularz-ofertowy

Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24-2

Zał-nr-8_informacja-o-grupie-kapitałowej