Przetarg nieograniczony na pozyskanie i budowę (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych) na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I

Zawiadomienie dotyczące zmian w SIWZ i w umowie

Na podstawie Art. 11 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy dokonuje zmiany ogłoszenia.

dotyczy ogłoszenia: Przetarg nieograniczony na: „Pozyskanie i budowę (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych) na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I”

Termin składania ofert: 11.10.2013 do godziny 11.00

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: ZP/4/RB/2013

Numer nadany przez BZP: 391868-2013 z dnia 26.09.2013

 

Zmiany dotyczące SIWZ

Przed zmianą było w punkcie 8.3.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 46 1010 1339 0006 2213 9120 0000 tytułem „Wadium na  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa (przeniesienie budynków drewnianych)  „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy

Po zmianie powinno być:

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 46 1010 1339 0006 2213 9120 0000 tytułem „Wadium na  Pozyskanie i budowę (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych)  na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I”

Przed zmianą było w punkcie  15.4. A.

2) okres przewidziany umową na powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie czynności odbiorowych, tj. 14 dni;

3) okres przewidziany umową na dokonanie przez komisję odbiorową odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. 20 dni.

Po zmianie powinno być: 15.4. A.

2) okres przewidziany umową na powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie czynności odbiorowych, tj. 3 dni;

3) okres przewidziany umową na dokonanie przez komisję odbiorową odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. 2 dni.

Zmiany dotyczące:  Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Przed zmianą było: § 13 pkt. 4

Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. Każdy egzemplarz umowy zawiera 9 ponumerowanych i parafowanych stron.

Po zmianie powinno być:

Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. Każdy egzemplarz umowy zawiera  ponumerowane i parafowane strony.

Zmiany dotyczące:  Załącznik Nr 4

Przed zmianą było:

Wykaz usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Po zmianie powinno być:

Wykaz usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

zmiany SIWZ

Załączniki po zmianie:

SIWZ pozyskanie i budowa – po zmianie

zał. nr 2 – wzór umowy – po zmianie

zał. nr 4 – wzór wykazu usług projektowych – pracownie