Program profilaktyczny “Agresja i jej zapobieganie”

 
04 października 2012 r. w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbyły się kolejne zajęcia w ramach realizowanego programu profilaktycznego skierowanego do młodzieży mieszkającej w internacie OHP „Agresja i jej zapobieganie”.
 
 
Głównym celem programu jest kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własną agresją, uczenie właściwych reakcji na agresję innych oraz uczenie zachowań asertywnych.
 
Podczas zajęć młodzież wyjaśnia pojęcia „agresja” i „przemoc”, analizuje własne postępowanie pod kątem skłonności do agresji i przemocy, uczy się rozpoznawać i wyrażać uczucia oraz poznaje przyczyny agresji i sposoby odreagowywania przykrych emocji.
 
 
Program profilaktyczny realizowany jest przy pomocy metod aktywizujących młodzież: burza mózgów, drama, metody graficzne, pogadanki i techniki badawcze tj. ankiety i kwestionariusze.
 
 
Zakończenie realizacji programu profilaktycznego obejmującego łącznie 8 spotkań przewidywane jest na koniec października 2012 r.