Posiedzenie Rady Programowej

21 lipca 2015 r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Połączonej Rady Programowej Lubelskiej WK OHP oraz Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Wzięło w nim udział 29 osób, w tym 21 członków Rady. Posiedzenie w imieniu przewodniczącego Rady Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana prowadził zastępca przewodniczącego Starosta Powiatu Lubelskiego Paweł Pikula.

DSC_0002

Wśród obecnych byli m.in. Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego Rafał Sobiech, przedstawicielka Senatora RP Józefa Zająca Prorektor PWSZ w Chełmie dr Beata Fałda, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, Starostowie Powiatów: Lubelskiego – Paweł Pikula, Bialskiego – Tadeusz Łazowski, Ryckiego – Stanisław Jagiełło, Kraśnickiego – Andrzej Maj, Krasnostawskiego – Janusz Szpak, Zamojskiego – Henryk Matej, Sekretarz Powiatu Puławskiego Monika Zych, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Teresa Bogacka, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Lucjan Orgasiński, Wicedyrektor ds. rynku pracy WUP w Lublinie Kazimierz Stocki, Zastępca Dyrektora MUP w Lublinie Monika Rynkar, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Marta Jankowska, Prezes ZDZ w Lublinie Bogdan Opoń, dyrektor Rzemieślniczej ZSZ w Białej Podlaskiej Iwona Kulhawczuk, a także przedstawiciele OHP: Wojewódzki Komendant OHP Anna Szymala, jej zastępca Paweł Maksym, Dyrektor Biura Lubelskiej WK OHP Kinga Tymecka-Tchórzewska, dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Andrzej Czapski, kierownik OSiW OHP w Zamościu Jerzy Piszcz oraz pracownicy OHP z Lublina, Roskoszy i Radzynia Podlaskiego.

DSC_0007

Wojewódzki Komendant OHP Anna Szymala omówiła działania z zakresu kształcenia i wychowania, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Maksym – działania z zakresu rynku pracy, EURES, ECAM i refundacji, Dyrektor Biura Lubelskiej WK OHP Kinga Tymecka-Tchórzewska – projekty w ramach Gwarancji dla młodzieży oraz współpracę międzynarodową, Dyrektor ECKiW OHP Andrzej Czapski – działalność ECKiW, kierownik internatu w Białej Podlaskiej Zbigniew Krzak – działania centrum w zakresie kształcenia i wychowania, a Małgorzata Zając z ECKiW – projekty unijne, współpracę międzynarodową i projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

DSC_0011

Największe zainteresowanie wzbudziła prezentacja projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” oraz wioski ginących zawodów, która powstała w Roskoszy. W toku dyskusji zebrani zwracali uwagę na znaczenie utworzonych warsztatów dla podniesienia atrakcyjności oferty kształceniowej OHP.

DSC_0016

Pod głosowanie członków Rady Programowej OHP poddano cztery uchwały intencyjne: w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia obchodów uroczystości jubileuszowych z okazji 20-lecia Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim, w sprawie nadania sztandaru Lubelskiej WK OHP, w sprawie wpisania zawodów kołodziej, bednarz i kamieniarz do „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”, a także w sprawie popularyzacji ginących zawodów wśród partnerów i podmiotów zajmujących się organizacją i realizacją szkoleń i kursów zawodowych, w kontekście pozyskiwania środków na organizację kształcenia i przygotowania zawodowego w ginących zawodach, finansowaną z różnych źródeł w perspektywie finansowej 2014-2020. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Po przyjęciu uchwał głos zabrali: Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, który przekazał pozdrowienia od Sekretarza Stanu w MEN Tadeusza Sławeckiego i na ręce Wojewódzkiego Komendanta OHP Anny Szymali i Dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy Andrzeja Czapskiego złożył podziękowania dla wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, a także Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, który zaproponował tematy do omówienia na kolejnym posiedzeniu Rady Programowej OHP. Wobec braku wolnych wniosków posiedzenie zostało zakończone i zamknięte przez wiceprzewodniczącego Rady Starostę Powiatu Lubelskiego Pawła Pikulę. Spotkanie uatrakcyjniły tradycyjne wypieki przygotowane w wiosce ginących zawodów w warsztacie piekarskim i cukierniczym, a przywiezione na posiedzenie przez pracowników OHP z Roskoszy.