Porozumienie o współpracy OHP – ZDZ

8 kwietnia 2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Komendant Główny OHP Jerzy Mormul i Prezes Zarządu Głównego ZZDZ Andrzej Piłat podpisali porozumienie w sprawie współpracy Ochotniczych Hufców Pracy i związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
 
 

W uroczystości podpisania porozumienia wzięła udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska oraz Dyrektorzy Departamentów MPiPS: Rynku Pracy – Hanna Świątkiewicz-Zych i Funduszy – Ireneusz Piętakiewicz.
 
 
W spotkaniu uczestniczyli także: zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor, Wojewódzcy Komendanci OHP i ich zastępcy, dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP, prezesi Zakładów Doskonalenia Zawodowego. 
 
 
Porozumienie obejmuje współdziałanie obu organizacji na poziomie ogólnopolskim pomiędzy Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy a  Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, na poziomie lokalnym pomiędzy Wojewódzkimi Komendami Ochotniczych Hufców Pracy, Centrami Kształcenia i Wychowania a Zakładami Doskonalenia Zawodowego zrzeszonymi w Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
 
 
Współpraca będzie realizowana przede wszystkim w zakresie działań na rzecz zapewnienia w szkołach funkcjonujących w strukturach Zakładów Doskonalenia Zawodowego, miejsc do nauki teoretycznej dla młodzieży objętej opieką Ochotniczych Hufców Pracy; podejmowania przez uczestników OHP praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkoleniowych ZDZ; współpracy w programowaniu przedsiębiorczości i mobilności zawodowej młodzieży; podejmowania działań promujących wspólne przedsięwzięcia szkoleniowo-wychowawcze; inicjowania działań zachęcających młodzież do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych i stałego doskonalenia zawodowego; prowadzenia dokształcania młodocianych pracowników i uczniów dorosłych w celu przygotowania ich do zdawania egzaminów kwalifikacyjnych; inicjowania przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu i marginalizacji wśród młodzieży.
 
Ochotnicze Hufce Pracy i Zakłady Doskonalenia Zawodowego będą także wspólnie aplikować o realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych, jak również razem realizować projekty współfinansowane z tych funduszy. Ponadto strony będą podejmować inne przedsięwzięcia, służąc pomocą młodzieży objętej szkoleniową i wychowawczą działalnością OHP i ZDZ. Przewiduje się m.in. zainicjowanie współpracy Młodzieżowych Biur Pracy OHP i Agencji Pośrednictwa  Pracy ZDZ oraz  realizację wspólnych przedsięwzięć z jednostkami samorządu, innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu objęcia działalnością edukacyjną młodzieży zagrożonej bezrobociem i wykluczeniem społecznym.