Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego, na potrzeby realizacji projektu systemowego „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 572555-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Prowadzącego postępowanie: ZP9/Urządzenie wielofunkcyjne/OSDZ YEI/2018/Roskosz

Termin składania ofert: 22.06.2018 do godziny 10:00 w ECKiW OHP w Roskoszy w sekretariacie

 

Załączniki:

https_bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_id=b9d1b393-c1a2-4511-8c30-563deca69800

SIWZ na dostawę urządzenia biurowego20180613

ZP9 – Formularz ofertowy Urządzenie wielofunkcyjne

ZP9 Umowa Projekt Urządzenie wielofunkcyjne

informacja z otwarcia ofert20180622_0001

informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty20180622