Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy – Kierownik warsztatów gastronomicznych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy

Data ukazania się ogłoszenia: 2 styczeń 2020 r.
Termin składania oferty pracy: 31 styczeń 2020 r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do ECKiW OHP), nie będą rozpatrywane.

Praca na stanowisku Kierownik warsztatów gastronomicznych w wymiarze pełny etat – umowa o pracę na okres próbny (z możliwością przedłużenia ) wynagrodzenie zasadnicze 2600,00- 3000,00 zł (miesięcznie brutto). + dodatek stażowy i dodatek funkcyjny    
Miejsce pracy:
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Wymagania:

 • wykształcenie  wyższe , 
 • znajomość branży gastronomicznej,
 • staż pracy min 4 lata,  
 • umiejętność obsługi komputera,
 • doskonała organizacja pracy,
 • umiejętność zarządzania  zespołem,
 • obowiązkowość, odpowiedzialność, terminowość,
 • samodzielność w wykonywaniu obowiązków oraz umiejętność współpracy z innymi pracownikami.
 • mile widziane uprawnienia pedagogiczne

Obowiązki:

 1. Udział w opracowywaniu planu praktycznej nauki zawodu.
 2. Realizacja zadań i zamierzeń związanych z praktyczną nauką zawodu.
 3. Planowanie i organizacja pracy w warsztatach szkoleniowych
 4. Tworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy młodocianych pracowników i instruktorów PNZ.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników młodocianych instrukcji BHP.
 6. Dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń oraz innego  powierzonego mienia.
 7. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 8. Udział w prowadzeniu rekrutacji uczestników do Centrum.
 9. Planowanie i  organizacja imprez okolicznościowych

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 •  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),.

Kontakt:

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
Inne informacje:
1. wstępny etap rekrutacji zostanie przeprowadzony w oparciu o analizę nadesłanych do ECKiW dokumentów. Kandydaci, którzy zostaną wybrani w pierwszym etapie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji jakim jest:
rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca formalne kwalifikacje kandydata,
2. oferta pracy jest skierowana również do osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.
3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej ECKiW OHP

Dodatkowe informacje na temat powyższej oferty pracy można uzyskać pod numerem telefonu (83) 344 48 47 (p. Marzena Jówko –  specjalista ds. kadr i płac ECKiW OHP w Roskoszy)

UWAGA!
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zapewnia odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ECKiW OHP w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ECKiW OHP w Roskoszy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Ofertę przygotował:
Marzena Jówko –  specjalista  ds. kadr i płac.

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych jest  Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska

Dane kontaktowe Administratora Ochrony Danych Osobowych: Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska eckiwroskoasz@ohp.pl


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które Pan/Pani aplikował/aplikowała lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody (w zakresie w jakim jej udzielono). Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty będą komisyjnie niszczone po upływie 10 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy cofnięcia swojej zgody.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych w Kodeksie Pracy oraz w aktach wykonawczych, spowoduje niemożliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą Pan/Pani wyraził/a wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać e-mail: eckiwroskosz@ohp.pl