Oferta pracy – wychowawca

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy  poszukuje kandydatów na stanowisko:
Wychowawca

 

Liczba stanowisk: 1;

Wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo, równoważny system czasu pracy;

Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

Miejsce wykonywania pracy: Biała Podlaska ul. Sikorskiego 5,

Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  3010,00zł

Dodatek stażowy

 

Do głównych zadań na stanowisko będzie należało m.in. :

 • diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczyni młodzieży zaniedbanej wychowawczo i wymagającej specjalnej troski, niedostosowanej społecznie, opóźnionej w cyklu kształcenia lub nierealizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 • zapewnienie młodzieży warunków do podwyższania kwalifikacji  ogólnych i zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcenie do kształcenia ustawicznego;
 • opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych na rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem
 • realizacja kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub opiekunami
 • promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej OHP w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną;
 • współpraca ze szkołami, pracodawcami oraz rodzicami uczestników OHP;
 • przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy;
 • badanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP,
  w szczególności przez zbieranie informacji o losach wychowanków OHP;
 • realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne;
 • Doświadczenie zawodowe  – min. 2 lata

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wiedza zawodowa;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność pracy w zespole, potwierdzona doświadczeniem;
 • Dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • Znajomość języków obcych (wskazany j. angielski);
 • Dyspozycyjność (praca na zmiany w internacie, wyjazdy na projekty i staże zagraniczne);
 • Obsługa komputera (pakiet Office);
 • Dodatkowe  umiejętności (plastyczne/muzyczne/sportowe/teatralne) potrzebne
  w organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 • Systematyczność i samodzielność;
 • Prawo jazdy kategoria B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata                                    o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wówczas zaświadczenie z KRK będzie wymagane na etapie ewentualnego podpisywania umowy)
 •  Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania                  z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie  ECKiW OHP  w Roskoszy   lub za pośrednictwem Poczty Polskiej  na adres  ECKiW OHP w Roskoszy,  Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska  lub przesłać na adres  eckiwroskosz@ohp.pl w nieprzekraczalnym  terminie do:    15.03.2022 r. do godz. 15.30 z wyraźnym dopiskiem  na kopercie „odpowiedź na ofertę pracy na stanowisko wychowawca”
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.

Etapy, metody oraz techniki naboru:

 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Uwaga! 

​Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreśla się, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił  poniżej 6%.

Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowiska pracy w ECKiW OHP w Roskoszy.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru  podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECKiW OHP  z siedzibą w Roskosz, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: Ecków Roskosz@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych ECKiW OHP, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 5. Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w ECKiW w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody, tj.: „Zgadzam się na przetwarzanie przez  ECKiW OHP w Roskoszy  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Informacja o wynikach rekrutacji:

Zatrudniona osoba: Małgorzata Bandzerewicz

Uzasadnienie: Wybrana kandydatka spełniła wymagania i oczekiwania określone w ofercie i w opinii komisji jest najlepiej przygotowana do pracy na oferowanym stanowisku.