Oferta pracy – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy  poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Liczba stanowisk: 1;

Wymiar czasu pracy – 0,25 etatu  – równoważny system czasu pracy;

Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

Miejsce wykonywania pracy: Roskosz 23,  21-500 Biała Podlaska,

Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  800,00zł

Dodatek stażowy

 

 Inspektor ochrony danych wykonuje  następujące zadania:

1.przegląd i bieżąca aktualizacja dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych (polityki, wzory, procedury, rejestry czynności przetwarzania itp.),

2.pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w  ECKiW OHP w Roskoszy

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

4.monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

5.udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;

6) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

7) Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania..

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe na kierunku  prawo lub administracja,
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe z zakresu ochrony danych osobowych (np. studia podyplomowe) lub odbyte szkolenia lub kursy poświęcone tej tematyce,
 • bardzo dobra znajomość tematyki ochrony danych osobowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • praktyczne doświadczenie we wdrażaniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomość prawniczego języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
 • Doświadczenie zawodowe  – min. 2 lata na podobnych stanowiskach

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność pracy w zespole, potwierdzona doświadczeniem;
 • Dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • Systematyczność i samodzielność;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie  ECKiW OHP  w Roskoszy   lub za pośrednictwem Poczty Polskiej  na adres  ECKiW OHP w Roskoszy,  Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska  lub przesłać na adres  eckiwroskosz@ohp.pl w nieprzekraczalnym  terminie do:15.03.2022r. do godz. 15.30 z wyraźnym dopiskiem  na kopercie „odpowiedź na ofertę pracy na stanowisko  Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.

Etapy, metody oraz techniki naboru:

 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Uwaga! 

​Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreśla się, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił  poniżej 6%.

Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowiska pracy w ECKiW OHP w Roskoszy.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru  podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECKiW OHP  z siedzibą w Roskosz, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: Ecków Roskosz@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych ECKiW OHP, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 5. Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w ECKiW w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody, tj.: „Zgadzam się na przetwarzanie przez  ECKiW OHP w Roskoszy  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).