Narada Kadry Kierowniczej OHP

W dniach 28-29 stycznia 2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się ogólnopolska narada kadry kierowniczej OHP.
 
Przewodniczył jej Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, a uczestniczyli w niej zastępcy Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor i Wojciech Szewczyk, dyrektorzy Biur Komendy Głównej OHP, zastępca głównej księgowej KG OHP, wojewódzcy komendanci, dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania oraz koordynatorzy EFS WK i CKiW.
 
Dokonano omówienia osiągnięć jednostek organizacyjnych OHP w roku 2009 w następujących zakresach działalności: kształcenia i wychowania; rynku pracy; programów europejskich i współpracy międzynarodowej; organizacji i planowania; budżetu i gospodarki finansowej; administracji, remontów i inwestycji; kontroli, promocji i wydawnictw, szkolenia kadry.
 
W każdej z tych dziedzin przedstawiono prezentację wstępnych wyników ocen WK i CKiW za rok 2009, które zostały wystawione przez odpowiednie Biura Komendy Głównej, jak również uwagi i wnioski wypływające z tych ocen. Każdy z dyrektorów Biur podał wytyczne do działalności jednostek organizacyjnych OHP w roku 2010.
 
Wiele miejsca poświęcono omówieniu podstawowych kwestii związanych z wdrażaniem przez jednostki OHP projektów systemowych oraz projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL.
Przedstawiciel Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Igor Kamieński omówił nowe zasady finansowania PO KL.
 
Ponadto Adam Krzyżanowski, Jakub Grzegorczyk i Maciej Rembarz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dokonali prezentacji na temat zmian w zakresie zasad wdrażania projektów PO KL obowiązujących od 1 stycznia 2010 r.
 
Na zakończenie narady głos zabrali zastępcy Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor i Wojciech Szewczyk. Podsumowania obrad oraz działalności OHP w roku 2009 dokonał Komendant Główny OHP Jerzy Mormul przedstawiając także wytyczne do działalności OHP w roku bieżącym.