Nabór uczestników do projektu „Nasza przyszłość 3”

 
 
 
 
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczyna realizację projektu "Nasza przyszłość 3" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Kryteria rekrutacji:
        wiek 15-17 lat (ukończone 15 lat, nieukończone 18 lat; wiek potwierdzony na podst. legitymacji szkolnej)
        nadzór kuratora nad nieletnim bądź jego rodziną lub korzystanie z opieki pomocy społ. przynajmniej z jednego z powodów:ubóstwo, bezrobocie w rodzinie, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania (potwierdzone na podst. opinii kuratora/pracownika ośrodka pomocy społecznej)
        uczęszczanie do szkoły (potwierdzone na podst. legitymacji szkolnej/opinii pedagoga szkolnego)
        problemy z nauką, tj. zagrożenie drugorocznością lub przerwaniem edukacji (potwierdzone na podst. opinii pedagoga szkolnego).
        W projekcie udział weźmie 10 osób (6 chłopców, 4 dziewczyny)
 
Wsparcie w ramach projektu:
1.      Warsztaty motywacyjno-aktywizujące (5h/gr.)
2.      Zajęcia wyrównawcze (2 przedmioty x 15h/os.)
3.      Dodatkowe zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminów poprawkowych (śred. 10h/os.)
4.      Warsztaty socjoterapeutyczne (10h/gr.)
5.      Indywidualne wsparcie psychologiczne (śred.2h/os.)
6.      Zajęcia dotyczące planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej (8 h/gr.)
7.      Zajęcia promujące godzenie życia rodzinnego i zawodowego (2h/gr.)
8.      Indywidualne badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych (śred.2h/os.)
9.      Koła zainteresowań (10h/koło)
10. Działalność kulturalno-edukacyjna (2 wyjścia/gr.) – w ramach modułu dla młodzieży zorganizowane zostaną ciekawe i rozwijające formy spędzania wolnego czasu, tj. wyjścia do instytucji kultury lub obiektów sportowych (np. kino, teatr, basen, wystawy, pokazy taneczne i in.).
11. Letnia Akademia Rozwoju (10 dniowy obóz)
        warsztatach integracyjnych (2h/gr.)
        warsztatach psychospołecznych (12h/gr.)
        warsztatach technik relaksacyjnych (10h/gr.)
        zajęciach "Zachowania ryzykowne" (10h/gr.)
        kursie pierwszej pomocy (6h/gr.)
        zajęciach rekreacyjno-edukacyjnych (24h/gr.)
12. Spotkania podsumowujące
        Zajęcia ewaluacyjne
        Zajęcia rekreacyjno-edukacyjne
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!