Międzynarodowa Konferencja podsumowująca projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

Międzynarodową Konferencją zakończono w ECKiW w Roskoszy projekt pn. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

0000038913

Konferencja, z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny, została zorganizowana w dniach 9-10 września 2015 r. i stanowiła podsumowanie projektu, który trwał od maja 2014 r. Jego beneficjentami było 160 młodych osób, w tym 1/3 stanowili uczestnicy OHP, oraz 28 instruktorów praktycznej nauki zawodu. Głównymi celami przedsięwzięcia była ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej, jak również umożliwienie młodym ludziom nabycia kwalifikacji zawodowych w zakresie tzw. zawodów „ginących”, z zakresu tradycyjnego rzemiosła, które przeżywa obecnie wzrost zainteresowania. Wśród zawodów ginących objętych projektem były: kamieniarz, zdun, piekarz, cukiernik, tkacz, rymarz, kowal, dekarz/strzecharz i kołodziej.

0000038915

0000038914

Oprócz przedstawicieli władz samorządowych i administracyjnych z całego kraju, beneficjentów projektu oraz instruktorów nauki ginących zawodów na konferencję w Roskoszy zaproszono przedstawicieli świata nauki. Pani prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentowała referat pt. „Perspektywy dla młodzieży w zmieniającym się świecie pracy”, a pani dr Justyna Godlewska-Szyrkowa, z tej samej placówki naukowej, mówiła o doradztwie edukacyjno-zawodowym jako filarze wsparcia młodzieży na rynku pracy.

0000038919

Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny, który przedstawił m.in. sytuację młodych na współczesnym polskim rynku pracy, perspektywy ich zatrudniania oraz mówił o realizacji programu „Gwarancje dla młodzieży”. Jest to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET – Not in employment, education or training). W zamierzeniu jego autorów ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenia do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Ochotnicze Hufce Pracy są jednym z głównych realizatorów „Gwarancji dla młodzieży”, w ramach których prowadzą cztery projekty – „Równi na rynku pracy – EFS”, „Równi na rynku pracy – YEI” (18-24 lat) i „Pomysł na siebie – EFS”, „Pomysł na siebie – YEI” (15-17 lat). Zdaniem wiceministra Jacka Męcina „Gwarancje dla młodzieży” dają już pierwsze efekty – wzrosła w 2015 roku liczba młodych osób, którzy zdecydowali się na samozatrudnienie.

0000038923

W konferencji wzięła także udział Dyrektor Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej pani Wallis Goelen Vandebrock oraz Joanna Godrecka-Bareau, Krystyna Marek i Jarosław Hawrysz z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE, jak również dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Chorąży.

0000038925