Koordynatorzy EFS w Roskoszy

W dniach 4-6 czerwca 2007 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie pod hasłem "OHP jako beneficjent Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007-2013".

W szkoleniu brali udział koordynatorzy projektów EFS Wojewódzkich Komend oraz Centrów Kształcenia i Wychowania, główni księgowi WK oraz CKiW, a także przedstawiciele Komendy Głównej OHP. Szkolenie otworzył Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor.

Warsztaty w Roskoszy dotyczyły przede wszystkim możliwości pozyskiwania przez OHP środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ćwiczenia z tego zakresu prowadziła Katarzyna Piotrowska z Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr, któa ostatniego dnia prowadziła także warsztaty poprawnego pisania projektów współfinansowanych z EFS. Spotkanie było również okazją do omóienia podstawowych problemów z zakresu wdrażania Projektu "18-24 Czas na samodzielność", zarówno w aspekcie merytorycznym,  jak i księgowym. Konsultacje prowadzili Dyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG OHP Dariusz Gatner oraz Dyrektor Biura Budżetu KG OHP Irmina Siedlecka.