Kolejna edycja Programu Profilaktycznego „Stop uzależnieniom”

 
25 października 2012 r. młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP mieszkająca w internacie uczestniczyła w zajęciach w ramach realizowanego co roku Programu Profilaktycznego „Stop uzależnieniom”.
 

Podczas zajęć młodzież dyskutowała nt. przyczyn sięgania przez młodych ludzi po używki, jakie negatywne skutki pociąga za sobą sięganie po używki oraz wypełniała ankietę badającą postawy młodych ludzi wobec zażywania środków uzależniających.
 

Kolejnym punktem programu będzie spotkanie z policjantem nt. wykroczeń i przestępstw popełnionych przez młodzież pod wpływem środków uzależniających oraz odpowiedzialności karnej za popełnione czyny.

Celem programu jest zwiększenie świadomości młodzieży o negatywnych skutkach zażywania   środków uzależniających, kształtowanie u młodych ludzi zachowań pozytywnych, akceptowanych społecznie oraz kształtowanie odporności na wpływy różnych nieformalnych grup młodzieżowych poprzez bycie asertywnym.