Informacja o wyniku postępowania: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów informatycznych dla 20 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu       nieograniczonego na Przeprowadzenie warsztatów informatycznych dla 20 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Znak sprawy: ZP-9/NP2/POKL/2014

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

          Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 ze zmianami), Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta oznaczona nr 1, złożona przez:

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

ul. Królewska 15

           20-109 Lublin

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o zastosowane kryteria wyboru – 100% cena. Cena oferty wynosi: 5 022,00 zł.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:

Nr Nazwa i adres wykonawcy: Oferowana cena brutto Ocena punktowa
1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

ul. Królewska 15

20-109 Lublin

 5 022,00 zł

(słownie: pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote)

100 pkt
2 Unizeto Technologies S. A.

ul. Królowej Korony Polskiej 21

70-486 Szczecin

7 945,17 zł

(słownie: siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych siedemnaście groszy)

63 pkt
3 Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX

ul. Karola Wojtyły 1

08-500 Ryki

9 000,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy złotych)

56 pkt
4 PRO-EURO Consulting

Dominik Karmazyn

Ul. Armii Krajowej 59/17

96-100 Skierniewice

6 240,00 zł

(słownie: sześć tysięcy dwieście czterdzieści złotych)

80 pkt
5 Ośrodek Szkolenia Dokształcania

i Doskonalenia Kadr „KURSOR”

Piotr Wasak

ul. Narutowicza 62

20-013 Lublin

6 000,00 zł

(słownie: sześć tysięcy złotych)

84 pkt
6 DLA KADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01-106 Warszawa

11 340,00 zł

(słownie: jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych)

44 pkt

 

W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Informacja o terminie zawarcia umowy

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta po upływie 5 dni od przesłania faksem lub drogą elektroniczną  informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W związku z powyższym wzywamy Wykonawcę Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin na dzień 27.02.2014 r. między godz. 7.30 a 15.00 do podpisania umowy. Jednocześnie zawiadamiamy, że nieobecność wykonawcy w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego będzie traktowane jak uchylenie się od podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.