Informacja o wyniku postępowania: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 17 uczestników oraz prawa jazdy kat. C dla 2 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 17 uczestników oraz prawa jazdy kat. C dla 2 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Znak sprawy: ZP-8/NP2/POKL/2013

W związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych przez Europejskie Centrum Kształcenia Wychowania OHP w Roskoszy na: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 17 uczestników oraz prawa jazdy kat. C dla 2 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r. w postępowaniu zostało złożonych siedem ofert:

Nr Nazwa i adres wykonawcy: Ocena punktowa

1

Liga Obrony KrajuOśrodek Kształcenia Zawodowego Kierowców  w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 27

21-500 Biała Podlaska

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 PZP

2

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. LublinOśrodek Szkolenia Motorowego w Białej Podlaskiej

Al. Jana Pawła II 7

21-500 Biała Podlaska

 

 

100 pkt.

3

Szkoła Nauki Jazdy „EUROPA”Tomasz Abramczuk

Ul. Plac Wojska Polskiego 1

21-500 Biała Podlaska

 

85 pkt.

4

Kociuk Bogusława„UNI-ANDRAGOS”

Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu

ul. Kolejowa 38 A

21-500 Biała Podlaska

 

75 pkt.

5

Samociuk RyszardOśrodek Szkolenia Kierowców

„AUTO-IGA”

ul. Rolnicza 3A

21-500 Biała Podlaska

 

94 pkt.

6

Inż. Henryk ZawistowskiPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe    „HEMAREX”

ul. Słowackiego 15

21-500 Biała Podlaska

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 PZP

7

DLA KADR.PLDorota Podymniak

ul. Nakielska 3

01-106 Warszawa

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 PZP

W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert ustalono, iż cztery oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu. Trzy oferty zostały wykluczone z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 PZP. Wykonawcy, których oferty zostały wykluczone  zostali wezwani do uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 i w wyznaczonym terminie nie dostarczyli wymaganych dokumentów.

W związku z powyższym najkorzystniejszym jest udzielenie wykonania usługi firmie:

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o., ul. Prusa 8, 20-064 Lublin, Ośrodek Szkolenia Motorowego w Białej Podlaskiej, Al. Jana Pawła II 7, 21-500 Biała Podlaska

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów.