Informacja o wyniku postepowania: Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie dla 20 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

            Zamawiający – Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy – działając na podstawie art. 93 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie przeprowadzenia kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie dla 20 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Z uwagi na ten fakt, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.) zobligowany był unieważnić postępowanie.

 

Zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

 

1. Anna Halina Kazimierczak

Europejska Grupa Konsultingowa

ul. Żwirki 1C/4

90-448 Łódź

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z treścią punktu 5.1.2 SIWZ, Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegającego na dysponowaniu wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany był wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 3 usług z zakresu kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie dla dziesięcioosobowej grupy młodzieży w ramach każdej usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje). Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonywana była na podstawie treści wykazu usług, którego wzór stanowił załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączonych dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

Na podstawie dostarczonych dokumentów, Zamawiający nie mógł uznać usługi „warsztaty informatyczne” za usługę z zakresu kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie, w związku z tym wezwał do uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów i do złożenia wykazu innej usługi z zakresu kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie dla dziesięcioosobowej grupy młodzieży, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

Wykonawca nie przedłożył ww. dokumentów do wyznaczonego terminu w wymaganej formie. Wykonawca przesłał wykaz usługi i referencje faksem, tymczasem Specyfikacja Istotnych Warunków Zatrudnienia nie przewiduje takiej drogi przedkładania dokumentów (Punkt 6.6. SIWZ: „Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę – poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci “za zgodność z oryginałem”. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”).

W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający był zatem zobowiązany wykluczyć Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.)

 

2. Dorota Podymniak

dla kadr.pl Dorota Podymniak

ul. Powstańców Warszawy 40

05-092 Łomianki

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z treścią punktu 5.1.2 SIWZ, Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegającego na dysponowaniu wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany był wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 3 usług z zakresu kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie dla dziesięcioosobowej grupy młodzieży w ramach każdej usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje). Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonywana była na podstawie treści wykazu usług, którego wzór stanowił załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączonych dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

Wykonawca złożył kompletny wykaz wykonanych usług, ale usługa kursu ECDL Start wykonana od 04.02 do 17.05.2013r. nie została uzupełniona dokumentem potwierdzającym jej należyte wykonanie.

Ponadto, zgodnie z  Pkt.6.1.2. SIWZ, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawca zobowiązany był przedłożyć potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, aktualnego na 2013 rok, prowadzonego przez WUP właściwego ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej na podstawie art. 20 ust. 1 z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który to wykaz nie został złożony w ofercie.

Wykonawca nie złożył ww. dokumentów z zakreślonym przez Zamawiającego w wezwaniu do uzupełnienia terminie. W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający był zatem zobowiązany wykluczyć Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.)

zawiadomienie00687