Informacja o wyniku postepowania: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie dla 20 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu       nieograniczonego na Przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie dla 20 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Znak sprawy: ZP-7/NP2/POKL/2013

W związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych przez Europejskie Centrum Kształcenia Wychowania OHP w Roskoszy na: Przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie dla 20 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r. w postępowaniu zostało złożonych cztery ofert:

Nr Nazwa i adres wykonawcy: Oferowana cena brutto Ocena punktowa

1

Jolanta Baran

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC ul. Warszawska 49 lok 50

25-531 Kielce

21380,00

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt 00/100 zł)

 

 

92 pkt.

2

Katarzyna Cebulska-Bajera

Unizeto Technologies S. A.

ul. Królowej Korony Polskiej 21,

70-486 Szczecin

24336,60

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć 60/100 zł)

81 pkt.

3

      Anna Halina Kazimierczak

      Europejska Grupa Konsultingowa

ul. Żwirki 1C/4

90-448 Łódź

19 640,00 zł

(słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści 00/100  złotych)

100 pkt.

4

      Patryk Śliwowski

      DLAKADR.PL Sp. z o. o.

ul. Nakielska 3

01-106 Warszawa

30400,00 zł

(trzydzieści tysięcy czterysta  00/100złotych)

Wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 PZP

 

W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert ustalono, iż trzy oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jedna oferta została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 PZP, Wykonawca został wezwany do uzupełnienia oferty i wyznaczonym terminie nie dostarczył wymaganych dokumentów.

W związku z powyższym najkorzystniejszym jest udzielenie wykonania usługi firmie:

Europejska Grupa Konsultingowa,  ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów.