Informacja o wyniku postępowania: Przetarg nieograniczony na pozyskanie i budowę (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych) na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp

 

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy przeprowadziło postępowanie przetargowe  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot zamówienia: Pozyskanie i budowa (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych) na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I

W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta przekraczająca kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym, że Zamawiający nie może podnieść kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wartości oferty z niższą ceną, może unieważnić postępowanie na podstawie art 93 ust 1 pkt. 4 Pzp