Informacja o wyniku postępowania: Na dostawę oleju opałowego do Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy w 2014 roku

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy w 2014 roku.

Znak sprawy: ZP-1/01/2014

W związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych przez Europejskie Centrum Kształcenia Wychowania OHP w Roskoszy na dostawę oleju opałowego do Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy w 2014 roku, w postępowaniu zostały złożone dwie oferty:

Nr Nazwa i adres wykonawcy: Oferowana cena brutto

PKT

1

PH Conkret Sp. z o. o.

ul. Sidorska 59

21-500 Biała Podlaska

Cena brutto za 1m2 – 3569,76,00 zł

Cena brutto za przedmiot zamówienia – 142 790,40 zł

(słownie: sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt 40/100 złotych)

100

2

PetroDom Venna Sp. Komandytowa

ul. Sidorska 61

21-500 Biała Podlaska

Cena brutto za 1m2 – 3618,66,00 zł

Cena brutto za przedmiot zamówienia – 144 746,40 zł

(słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć 40/100 złotych)

98,64

W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert ustalono, iż wszystkie oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu i najkorzystniejszym jest udzielenie wykonania usługi firmie:

PH Conkret Sp. z o. o. ul. Sidorska 59, 21-500 Biała Podlaska

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów.