Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy poszukuje kandydatów na stanowisko: Instruktor praktycznej nauki zawodu kucharz

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy  poszukuje kandydatów na stanowisko:
Instruktor praktycznej nauki zawodu kucharz

Liczba stanowisk: 1;

Wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo, równoważny system czasu pracy;

Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

Miejsce wykonywania pracy : ECKiW  OHP  w Roskosz  lub Internat  w Białej Podlaskiej ul. Sikorskiego 5,

Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  2100,00zł

Dodatek stażowy

Dodatek funkcyjny

 

 Wymagania:

 1. wykształcenie, co najmniej zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie kucharz
  lub
  2. wykształcenie średnie zawodowe oraz egzamin dojrzałości i tytuł zawodowy w zawodzie kucharz lub pokrewnym ,i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie kucharz ,
  3. kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  4. umiejętność pracy z młodzieżą,
  5. obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, terminowość,
  6. samodzielność w wykonywaniu obowiązków oraz umiejętność współpracy z innymi pracownikami.

Obowiązki:

 1. przygotowanie, organizowanie i prowadzanie zajęć praktycznych z pracownikami młodocianymi,
  2. sporządzanie i realizacja planu dydaktycznego zajęć praktycznych dla uczestników zgodnie z programem nauczania,
  3. przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego przed rozpoczęciem zajęć oraz wpisanie do dziennika i zeszytu instruktaży,
  4. nadzorowanie czynności wykonywanych przez uczniów na stanowiskach szkoleniowych,
  5. dbanie o porządek i czystość na stanowiskach szkoleniowych oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy w czasie zajęć,
  6. korzystanie z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz nowoczesnego sprzętu technicznego i informatycznego,
  7. dbanie o staranne i terminowe wykonywanie wyrobów i usług,
  8. rozliczanie się z powierzonych materiałów, maszyn, urządzeń i przyborów pomocniczych oraz wykonanych wyrobów,
  9. organizowanie warsztatu szkoleniowego i stanowisk pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy;
 • Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie  ECKiW OHP  w Roskoszy   lub za pośrednictwem Poczty Polskiej  na adres  ECKiW OHP w Roskoszy,  Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska  lub przesłać na adres  eckiw roskosz@ohp.pl w nieprzekraczalnym terminie do: 15.10.2018 r. do godz. 15.30 z wyraźnym dopiskiem na kopercie „odpowiedź na ofertę pracy na stanowisko Instruktor praktycznej nauki zawodu”
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.

Etapy, metody oraz techniki naboru:

 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Uwaga! 

​Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreśla się, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił  powyżej 6%.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECKiW OHP  z siedzibą w Roskosz, Roskosz 23 21-500 Biała Podlaska.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: eckiwroskosz@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych ECKiW OHP, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 5. Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w ECKiW w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody, tj.: „Zgadzam się na przetwarzanie przez  ECKiW OHP w Roskoszy  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.