Narada kadry kierowniczej w ECKiW OHP

15 września 2014 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się narada kadry z udziałem wychowawców i pedagoga.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Przewodniczył jej Zastępca Dyrektora ECKiW OHP Marcin Kopciewicz, który omówił zadania z zakresu kształcenia i wychowania do realizacji w nowym roku szkoleniowym 2014/2015 oraz zapoznał zebranych z zasadami organizacji i nadzoru działalności edukacyjnej określonej w „Wytycznych do organizacji i nadzoru kształcenia i wychowania w roku szkolnym 2014/2015 w Ochotniczych Hufcach Pracy”, zwracając uwagę na konieczność wzmacniania i dostosowania realizacji zadań do nowo opracowanych i obowiązujących standardów funkcjonowania jednostek OHP.

Kolejną kwestią omówioną przez Zastępcę Dyrektora ECKiW OHP był projekt Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP oraz realizowane projekty w ramach Gwarancji dla młodzieży oraz projekty wymiany międzynarodowej zaplanowane do realizacji w bieżącym roku.

W dalszym ciągu spotkania szczegółowo omówiono przebieg rekrutacji na rok szkolny 2014/2015. W tym miejscu Zastępca Dyrektora podziękował wszystkim za trud włożony w sprawnie przeprowadzoną akcję rekrutacyjną, dzięki której udało się w 100% wykonać plan rekrutacji na bieżący rok szkolny.

Podczas dyskusji omówiono również wiele działań, które mają służyć polepszeniu osiągnięć młodzieży zarówno w nauce, frekwencji na zajęciach jak i podejmowaniu przez nią różnych prospołecznych aktywności.

Na zakończenie narady przedstawiono uwagi i wnioski, poruszono najważniejsze kwestie problemowe wynikające z bieżącej działalności ECKiW OHP oraz omówiono planowane działania zmierzające do podniesienia efektywności pracy.