Informacja o wyniku postępowania: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do realizacji projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-1/NP2/POKL/2013
Numer nadany przez BZP: 360634-2013 z dnia 5.09.2013

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawę materiałów biurowych i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do realizacji projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

W postępowaniu zostały złożone dwie Oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ocena punktowa

1

Andrzej Modrzewski

AGA Hurtownia Artykułów Szkolnych i Opakowań

ul. Brzeska 57

21-500 Biała Podlaska

85,3

2

Łukasz Dąbrowski

DEFRI

ul. Anny Jagiellonki 4/11

21-500 Biała Podlaska

100

W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert potencjalnych wykonawców na: Dostawę materiałów biurowych i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do realizacji projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”   ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie wykonania usługi firmie:

„DEFRI” Łuksza Dąbrowski, ul. Anny Jagiellonki 4/11, 21-500 Biała Podlaska

Z uwagi na fakt, iż oferuje on: najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i otrzymał najlepszą ocenę punktową