“Aktywni górą!” – spotkanie z psychologiem

Młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w styczniu 2023r. przystąpiła do pierwszych zajęć realizowanych w ramach projektu „Aktywni górą!”.

Pierwsza forma wsparcia to indywidualne spotkania z psychologiem, podczas których młodzież wypełniała test psychometryczny kompetencji społecznych. Na podstawie testu psycholog opracuje indywidualne opinie, w których wskaże obszary wymagające wzmocnienia u danego uczestnika.

Celem wykonania diagnozy uczestników jest zaproponowanie kolejnych form wsparcia badanych uczestników oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO.

Odpowiedni przebieg projektu byłby niemożliwy bez wsparcia ze strony oddelegowanych wychowawców ECKiW OHP w Roskoszy. Są oni odpowiedzialni za przeprowadzenie każdego uczestnika przez projekt, ale też wsparcie dobrej organizacji działań i ich efektywnej ewaluacji.

Projekt „Aktywni górą!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.